ENG FIN SWE DK tur pol nld spa deu ces fra rus

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

 1. Registeransvarig
  • Hookbills Oy
  • FO-nummer 3007725-2
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski, Finland
  • Puh. +1358 50 333 9079
 2. Registrets kontaktperson
  • Aleksi Forss
  • Epost: aleksi@hookbills.eu
  • Tel. +358400746588
 3. Registerärenden
  • Vår kundtjänst kommer att svara inom två arbetsdagar på alla frågor eller respons du kan ha om registret.
 4. Registrets namn
  • Hookbills Oy:s kundregister.
 5. Syfte med behandling av personuppgifter
  • Syftet med behandlingen är att hantera kundrelationen, uppfylla rättigheter och skyldigheter för kunden och Hookbills Oy (nedan kallat Hookbills) och att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften relaterade till onlinetjänsterna. Förutom kundens grundläggande information samlas information om kontrakt och användning av tjänsterna. Hookbills avslöjar inte information till tredje part via sina egna media.
 6. Registrets datainnehåll
  • Registret innehåller uppgifter enligt följande gruppering om de personer som är registrerade i tjänsterna:
   • Namn
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Adress
   • Företag och position inom företaget
   • Företagets adressuppgifter
 7. Registrets normala datakällor
  • Till registret insamlas uppgifter om kunden från Hookbills kunddatasystem. Registret innehåller data som kunden har själv gett.
 8. Stadgeenligt utlämnande av uppgifter
  • Den registeransvariga överlåter inte Kundernas personuppgifter till utomstående förutom i fall då Finlands myndigheter så kräver.
 9. Förvaring och radering av data
  • Data förvaras fem år.
  • Data förvaras endast inom EU/ETA-områden.
  • Data kan raderas på kundens krav eller då kundrelationen upphör.
 10. Principer för skyddet av registret
  • Personuppgifter förvaras konfidentiellt på Hookbills hårdvara. Hårdvara är skyddat med brandvägg och på andra nödvändiga tekniska metod.
 11. Registrerades rättigheter
  • Din rätt att få tillgång till information
   • Du har rätt till en kopia av dina personuppgifter enligt lagen i sekretessförordningen. Det finns inget föreskrivet format för att skicka in en begäran. Vid behov kan vi begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet.
   • Om du skickar in en begäran om tillgång elektroniskt tillhandahåller vi informationen i ett vanligt elektroniskt format. I princip är verkställandet av förfrågningar kostnadsfritt, men under vissa förhållanden kan vi ta ut de administrativa kostnaderna för att vidta de begärda åtgärderna för att vägra att utföra den begärda åtgärden.
   • I sekretessinställningen är tidsgränsen för att svara på din begäran en månad. Tidsfristen kan vid behov förlängas med upp till två månader med hänsyn till komplexiteten och volymen på förfrågningarna.
  • Din rätt att korrigera information och rätten att bli glömd
   • Integritetsförordningen ger dig, med vissa undantag, rätten att korrigera dina uppgifter och rätten att radera dina uppgifter, den så kallade rätten att bli glömd.
   • Du har också rätt att återkalla ditt informerade samtycke. I detta fall kan du begära att vi tar bort information om dig från våra system. Såvida det inte finns andra legitima skäl för att behandla personuppgifter, kommer vi att ta bort uppgifterna.
   • Om din partner håller på att korrigera eller ta bort din information kommer vi att be honom eller henne fortsätta i enlighet med detta.
  • Din rätt att överföra data från ett system till ett annat
   • Som standard har du rätt att överföra data mellan system. I praktiken har du rätt att få personlig information om dig i en vanligt förekommande form av överföring och att vidarebefordra den till en annan controller. Rätten kräver att behandlingen bygger på samtycke eller avtal och att behandlingen sker automatiskt.
  • Din rätt att invända mot behandling, automatiskt beslutsfattande och profilering
   • Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig på grundval av dina personliga omständigheter. Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut som endast baseras på automatiserad behandling, till exempel profilering, som har rättsliga effekter på dig eller som väsentligt påverkar dig.
  • Du har rätt att bli underrättad om ett brott mot personuppgifter
   • Det är vårt ansvar att personligen rapportera överträdelser av personuppgifter till de personer vars data påverkas. Rättvisa träder i kraft om överträdelsen sannolikt innebär en hög risk för individens rättigheter och friheter, till exempel genom identitetsstöld, betalningsbedrägeri eller annan kriminell verksamhet.