ENG FIN SWE DK tur pol nld spa deu ces fra rus

INFORMACJE O REJESTRZE

 1. Rejestrator
  • Hookbills Oy
  • Fińskie ID firmy 3007725-2 (EU VAT: FI30077252)
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski, Finland
  • Tel. +358 50 333 9079
 2. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za rejestr
  • Aleksi Forss
  • E-mail: aleksi@hookbills.eu
  • Numer telefonu: +358400746588
 3. Zapytania dotyczące rejestru
  • Nasza obsługa klienta odpowie na wszelkie pytania lub sugestie dotyczące rejestru w ciągu (2) dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 4. Nazwa rejestru
  • Rejestr użytkowników Hookbills Oy
 5. Cel przetwarzania danych osobowych
  • Celem przetwarzania jest zarządzanie relacjami z klientem, wypełnienie praw i obowiązków klienta oraz Hookbills Oy (zwane dalej Hookbills) oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych w celach związanych z zapewnianiem usług internetowych. Oprócz podstawowych informacji klienta gromadzone są również informacje na temat kontraktów i korzystania z usług. Hookbills nie ujawnia informacji stronom trzecim.
 6. Zawartość rejestru
  • Rejestr może zawierać informacje o klientach według następujących grup:
   • Imię
   • Adres e-mail
   • Numer telefonu
   • Adres
   • Firma i stanowisko
   • Informacje o adresie firmowym
 7. Regularne źródła informacji w rejestrze
  • Rejestr jest opracowywany na podstawie systemu informacji klienta Hookbills. Rejestr zawiera informacje dostarczone przez samego klienta.
 8. Ujawnianie informacji
  • Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez władze, rejestrator nie ujawnia danych osobowych klienta stronom trzecim.
 9. Przechowywanie i usuwanie danych
  • Okres przechowywania danych wynosi pięć lat.
  • Dane są przechowywane wyłącznie w obszarze UE/EOG.
  • Dane mogą zostać usunięte na żądanie klienta lub z powodu wypowiedzenia relacji z klientem.
 10. Zasady zabezpieczenia rejestru
  • Dane osobowe są przechowywane poufnie na sprzęcie Hookbills, na którym znajduje się rejestr. Sprzęt jest chroniony przy pomocy zapory i innych niezbędnych środków technicznych
 11. Prawa podmiotu danych
  • Twoje prawo dostępu do informacji
   • Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie prywatności. Nie ma ujednoliconego formatu składania takiego wniosku. W razie potrzeby możemy zażądać od Ciebie dodatkowych informacji, aby zweryfikować Twoją tożsamość.
   • Jeśli zgłaszasz roszczenie w trybie online, będziemy dostarczać informacje w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Co do zasady realizacja wniosków jest bezpłatna, ale pod pewnymi warunkami możemy obciążyć Cię kosztami administracyjnymi podjęcia działań, o które prosisz, aby odmówić wykonania żądanej czynności.
   • W polityce prywatności limit czasu na udzielenie odpowiedzi na żądanie wynosi jeden miesiąc. Termin ten może, w razie konieczności, zostać przedłużony o maksymalnie dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i wielkość wniosków.
  • Twoje prawo do sprostowania tych informacji i do bycia zapomnianym
   • Z pewnymi wyjątkami rozporządzenie o ochronie danych osobowych gwarantuje Państwu prawo do sprostowania danych oraz prawo do ich usunięcia, tzw. prawo do bycia zapomnianym.
   • Masz również prawo do odwołania udzielonej świadomie zgody. W takim przypadku możesz poprosić nas o usunięcie informacji o Tobie z naszych systemów. O ile nie istnieją inne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, dane te zostaną usunięte.
   • Jeśli Twój partner jest w trakcie poprawiania lub usuwania Twoich danych, poprosimy go o to samo.
  • Twoje prawo do przenoszenia danych z jednego systemu do drugiego.
   • Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo prawo do przekazywania danych pomiędzy systemami. W praktyce masz prawo do otrzymywania danych osobowych o sobie w powszechnie używanej formie przekazu i przekazywania ich innemu kontrolerowi. Prawo to wymaga, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy oraz aby przetwarzanie danych odbywało się automatycznie.
  • Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.
   • Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na podstawie jego sytuacji osobistej. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, takim jak profilowanie, które ma skutki prawne dla użytkownika lub które znacząco wpływa na niego.
  • Masz prawo do otrzymania informacji o naruszeniu danych osobowych.
   • Naszym obowiązkiem jest osobiste zgłaszanie przypadków naruszenia danych osobowych osobom, których dane te dotyczą. Sprawiedliwość wchodzi w życie, jeżeli naruszenie może stanowić duże zagrożenie dla praw i wolności jednostki, na przykład poprzez kradzież tożsamości, oszustwa płatnicze lub inną działalność przestępczą.